Posted on Nov 5th, 2012

Jessica Smith for Nylon Magazine m.x November 2012 shot by Bryant Eslava.